Tüzük

TIBBİ MİKOLOJİ DERNEĞİ  TÜZÜĞÜ

BÖLÜM  I:  KURULUŞ

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde 1. Derneğin adı, “Tıbbi Mikoloji Derneği” dir.

Dernek merkezi İzmir’dedir.  Derneğin şubesi yoktur.

Etkinlik Alanı

Madde 2. Dernek, amaç ve çalışma konuları doğrultusunda, temsilcilikleri ve iktisadi işletmeleriyle ulusal ve uluslararası alanda etkinlikte bulunur. Dernek etkinliklerinin planlamasında ve hayata geçirilmesinde özerkliğe sahip olmakla birlikte, aynı amaçlara sahip diğer derneklerle amaçlarını gerçekleştirmek üzere ortak etkinliklerde bulunabilir, federasyon kurabilir ya da var olan ulusal ve uluslararası federasyonlara katılabilir.

Temsilcilikler ve Platformlar

Madde 3.  Dernek, yetkili organlarının kararı gereğince yasalara uygun olarak Dernek faaliyetlerinin yürütülebilmesi ve temsil edilebilmesi için yurt içinde gerekli gördüğü yerlerde temsilcilikler açabilir, platformlar oluşturabilir.

Amaç ve Çalışma Konuları

Madde 4. Tıbbi Mikoloji Derneği, Tıp Bilimleri’nde çalışanların kâr amacı gütmeyen, ulusal, mesleksel ve bilimsel derneğidir. Derneğin amacı, “Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları konusuna ilişkin sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve   eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi ve mesleki gelişimi ve yetkinliği hedefleyen etkinliklerde bulunmak” olup, çalışma konuları aşağıda belirtilmiştir.

4.1) Tıbbi Mikoloji  alanının bütünlüğünü, çıkarlarını korumak ve kollamak ve bunun için gerek görüldüğünde her türlü yasal girişimde bulunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak;

4.2) Üyelerin bireysel ve mesleksel, ekonomik, hukuksal ve sosyal  sorunlarına yönelik öneri ve çözüm seçenekleri sunmak, meslek haklarını savunmak;

4.3) Tıbbi Mikoloji bilim alanını bilimsel, hukuksal ve etik zeminlerde yurt içinde ve yurt dışında temsil etmek;

4.4) Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi sürecinde Tıbbi Mikoloji eğitimini evrensel düzey ve standartlarda geliştirmek;


4.5) Tıbbi Mikoloji alanında sürekli mesleki gelişimi ve eğitimi etkinliklerini yerinde veya sanal ortam üzerinden ( e-eğitim/öğretim, uzaktan eğitim/öğretim biçiminde) planlamak, yapmak, sürdürmek ve mesleki yeterliklikleri değerlendirmek için çalışmalar yapmak;

4.6) Tıbbi Mikoloji ve İnsan ve Hayvan Mantar Hastalıkları ile ilgili bilimsel çalışmalar  yapmak, yaptırtmak, Ar-Ge faaliyetlerine katılmak, bu çalışmaları desteklemek ve düzenlemek, bunları ve tüm bilimsel gelişme ve etkinlikleri üyelerine, gereğinde ilgili kurumlara ve kamuoyuna sunmak ve duyurmak;

4.7)  Mantar hastalıklarının erken tanısı, tedavisi ve önlenmesi konusunda çalışmalar yapmak, sağlık kurumları ile işbirliği yapmak, sağlık personelinin eğitimine yardımcı olmak ve halkı aydınlatmak.

Çalışma Biçimi

Madde 5.  Tıbbi Mikoloji Derneğinin çalışma biçimi aşağıda belirtilmiştir.

5.1) Tıbbi Mikoloji Biliminin kapsamına giren konular üzerinde üyelerini ve kamuoyunu bilgilendirici ve eğitici ulusal kongre, konferans, panel, seminer, sempozyum, kurs ve uluslararası bilimsel toplantılar, ayrıca bilim kampı, film gösterimi ve atölye çalışmaları düzenler.  Çok merkezli araştırmalar düzenler; bilimsel, mesleksel, eğitsel ve sosyal çalışma grupları oluşturur.

5.2) Tıbbi Mikoloji ile ilgili konularda yurt içi ve yurt dışı resmi, özel ya da tüzel kişilerle görüşmeler yapar.   5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütür.  Yurt dışındaki bilimsel dernek, federasyon gibi kuruluşlara üye olarak katılabilir ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapar ve yardımlaşır.

5.3)  Burs ve maddi destek sağlanmasına yardımcı olur ve/veya olanaklar elveriyorsa Dernek olarak burs ve maddi destek sağlar.

5.4) Elektronik ortam dahil her türlü iletişim aracını kullanarak amaçlarına uygun dergi, kitap, gazete, bülten gibi yayınlar yapar.  Yılda 1-4 kez “Tıbbi Mikoloji Dergisi” adı altında Tıbbi Mikoloji ve ilgili bilim dalları konularını içeren bilimsel bir dergi yayınlayarak yurdumuzda Tıbbi Mikoloji alanında yapılan araştırma ve çalışmaları topluca Türk meslektaşlarına ve kamu kuruluşlarına duyurur ve bu bilimsel yayınlarla Türk bilim insanlarının dış ülkelerde de tanınmasını sağlar.  Yılda en az bir kez “Tıbbi Mikoloji Haber Bülteni” adı altında bir haber bülteni çıkararak Tıbbi Mikoloji bilim alanı ve bu alanda çalışanlarla ilgili bilgileri ve haberleri üyelerine sunar.  Amaçlarının gerçekleşebilmesi için her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları sağlar, dökümantasyon merkezi oluşturur, çalışmaları duyurmak için amaçları doğrultusunda internet sitesi ve internet ortamında iletişim ağı kurar. Tıbbi Mikoloji Bilim Merkezi/Müzesi gibi bilim insanlarının, öğrencilerin ve halkın ziyaretine açık yerlerin kurulması yönünde girişimlere öncülük eder ve destek verir. Kültür koleksiyonlarının kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi konusunda çalışmalar yapar ve başka kültür koleksiyon merkezleri ile bağlantı kurar, ulusal ve uluslararası kültür koleksiyonları merkezlerine üye olur.


5.5)  Radyo, televizyon, film, broşür ve afiş gibi çeşitli araçlardan yararlanılarak insan ve hayvanlarda hastalık etkeni olan mantarlar ve bunlardan korunma yolları konusunda halkı aydınlatarak devletin bu amaçla yapacağı sağlık eğitimi hizmetlerine yardımcı olur.

5.6) Amaçların gerçekleştirilmesine ya da gelir getirmeye yönelik iktisadi işletmeler ve şirketler kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur.  Dernek gereksinimleri için taşınır-taşınmaz mal satın alır, satar, kiralar, kiraya verir ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis eder. Amaçlarının gerçekleştirilmesi için, gerekli görülmesi durumunda, vakıf kurabilir, gerekli izinleri alarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurabilir.  Üyelerinin yararlanması ve sosyal dayanışmayı artırmak için sosyal ve kültürel tesisler kurup bunları tefriş edebilir. Gerekli izinler alınmak koşuluyla dernek yararına yardım toplayabilir; yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul eder.

5.7)  Etkinliklerini “siyasetle uğraşmayan mesleksel ve bilimsel bir kuruluş” olarak yürütür.

Derneğin Kurucuları

Madde 6.  Derneğin kurucu üyeleri;

1. Zekiye Emel Tümbay ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi –Emekli )                                                       2. Ramazan İnci ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )                                                                    3. Ayşe Semra  Kuştimur ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi )                                                                 4. Fatma Yıldız Yeğenoğlu ( İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi )                                                       5. Duygu Fındık  ( Selçuk  Üniversitesi Tıp Fakültesi )                                                                                                                 6. Sevtap Arıkan-Akdağlı ( Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)                                            7. Mehmet Macit İlkit ( Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi )

8. Süleyha Hilmioğlu-Polat ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )

Dernek Amblemi

Madde 7.   Derneğin amblemi olarak, beyaz zemin üzerinde mavi-lacivert renkli Aspergillus mantarının kafası ve çevresinde mavi-lacivert harflerle yazılmış Derneğin adı (Tıbbi Mikoloji Derneği) ve kuruluş tarihi bulunan kompozisyon aşağıda gösterilmiştir.   Dernek amblemi üye kimlik kartlarında, dernek yazışmalarında ve internet sayfalarında kullanılabilir.

Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

 

BÖLÜM  II:  ÜYELİK

Üyelik Koşulları ve Türleri

Madde 8.  Derneğin asıl üyeler ve onursal ve fahri üyeler olmak üzere üç türlü üyesi vardır.

8.1) Asıl üyeler:   Derneğin  kurucuları ile başvuruları üzerine Yönetim Kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Asıl üye olabilmek için aşağıdaki koşullar aranır.

8.1.2) Tıbbi Mikrobiyoloji uzmanı/doktoru olanlar veya bu dallarda uzmanlık/doktora eğitimi almakta veya vermekte olanlar; Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları veya  İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanları  veya bu dalda uzmanlık eğitimi almakta veya vermekte olanlar; Tıbbi mikoloji alanında çalışan veya bu alana ilgi duyan diğer tıp dallarındaki hekimler ve pratisyen hekimler; diş hekimleri, veteriner hekimler, yüksek hemşireler, eczacılar, biyologlar, epidemiyologlar ve halk sağlığı, gibi temel ve uygulamalı Tıp Bilimleri’nde ve Biyomühendislik, biyoteknoloji/ biyo-nano teknoloji gibi çok disiplinli yaşam bilim alanlarında halen çalışan veya çalışmış ve emekli  olan kişiler Derneğe üye olabilirler.

8.2) Onursal üyeler: Dernek, Üniversitelere, yüksek öğretime, bilime, eğitim ve öğretime önemli katkılarda bulunmuş kişilere, ayrıca derneğe bilimsel açıdan, maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış ve 5253 sayılı Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan kişilere Yönetim Kurulu’nca sunulan öneriyi Genel Kurul’un onamasından sonra onursal üyelik unvanı verilir. Onursal üyelik yabancı uyruklulara da verilebilir. Onursal üyelerin fikirlerinden yararlanmak için Dernek toplantılarında ve Genel Kurul’da kendilerine söz verilir.  Onursal üyelerin seçme ve seçilme hakları yoktur.  Onursal üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.

8.3) Fahri üyeler: Yönetim Kurulu, derneğin çalışmalarına katkıda bulunabilecek, uygun gördüğü kişiler ile dernek merkezinde (İzmir) yerleşmiş emekli Tıp mensubu öğretim üyelerine fahri üyelik önerebilir.  Fahri üyelerin  seçme ve seçilme hakları yoktur.  Fahri üyelerin aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.

Üyelik İşlemleri

Madde 9.  Madde 8.1’deki koşullara sahip olan adayların Derneğe kabullerinde aşağıdaki kural ve yöntemler uygulanır.

9.1) Adayların kendileri üye olmak için üyelik başvuru formunu doldurup ekleriyle birlikte Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığına sunarlar.

9.2) Dernek Yönetim Kurulu üyelik için yapılan başvuruları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucunu başvuru sahibine hem yazı hem de e-posta mesajı ile bildirir.  Üyelerin hak ve yetkileri bu yazı ile işlerlik kazanır.  Başvurusu kabul edilen üye, Üyelik Defteri’ne kaydedilir.

9.3) Üyelik isteğinin reddine ilişkin Yönetim Kurulu kararı kesin olup hiçbir yere itiraz edilemez.

Üyelikten Çıkma

Madde 10.  Her üye yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirmek kaydıyla, Dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kurulu’na ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin Derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Üyelikten çıkarılma nedenleri:

Madde 11.  Dernekler Kanunu’nun belirttiği nedenlerle derneklere üye olma haklarını kaybedenler,  Yönetim Kurulu kararı ile üye defterinden adları silinerek üyelikten çıkarılır.

Üyelikten çıkarılma nedenleri şunlardır:

11.1  İki yıl üst üste aidatını ödememiş olup yazılı uyarıya karşın aidat borçlarını iki ay içinde ödememek.

11.2. Derneğin amaçlarına ve  tüzüğüne aykırı davranış ve eylemlerde bulunmak.

11.3)  Tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulunmak.

Derneğin amaçlarına aykırı ve/veya tıbbi ve bilimsel etiğe uymayan davranışta bulunan üyeler Etik Kurulunca yapılacak soruşturmadan sonra, Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır. 

Hakkında üyelikten çıkarma kararı verilen üyeye karar taahhütlü mektupla bildirilir. Çıkarma kararına bu nedenlerin haklı sayılamayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.  Üye Defteri’nden kayıtları silinenler Dernek malvarlığında hak iddia edemezler.

11.4. Aidatını yazılı uyarıya karşın ödemediği için üyelikten çıkarılmış olanlar, aradan bir olağan Genel Kurul geçmeden yeniden üyeliğe alınmazlar.


 BÖLÜM  III:  ORGANLAR VE GÖREVLERİ

Organlar

Madde 12.  Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

  •  Genel Kurul
  •  Yönetim Kurulu
  •  Denetim Kurulu
  •  Etik Kurulu

Genel Kurul

Madde 13.  Genel Kurul, Derneğin en yetkili organıdır ve derneğe kayıtlı üyelerden oluşur. Genel Kurul, iki yılda bir Mayıs ayında olağan olarak Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerinin salt çoğunluğunun katılması ile Dernek merkezinin bulunduğu yerde ya da Dernekçe düzenlenen Ulusal Kongrelerin düzenlendiği zaman ve yerde toplanarak çalışmalarına başlar.

Genel Kurul Çağrı Yöntemleri

Madde 14.  Dernek Genel Kurulu’nun toplantıya çağrılmasında aşağıdaki yöntemler uygulanır.

14.1)  Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler  en az 15 (onbeş) gün önceden günü, saati ve yeri  ve gündemi bir mahalli gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, 60 günden fazla olamaz.

14.2) Dernek Yönetim Kurulu, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesini saptar ve tüm ödenti borçlarının en geç Genel Kurul toplantı gününde ödenmesi için borçlu üyelere yazılı olarak uyarıda bulunur.  Ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar.

14.3)  Genel Kurul, Derneğe kayıtlı asil üyelerin yarısının bir fazlasının katılması ile toplanır.

14.4) İkinci toplantı yeter sayı aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve Genel Kurul çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu asıl üyeleri tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

14.5) Toplantı çoğunluk sağlanamaması nedeni dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az (15) gün önceden geri bırakılma nedenleri de belirtilerek toplantının tarihi, yeri ve gündemi yazılı olarak üyelere duyurulur.

14.6)  Genel Kurul toplantısı birden çok kez geri bırakılamaz.


Genel Kurul Toplantı İlkeleri

Madde 15.  Genel kurul toplantılarında aşağıda gösterilen ilkeler uygulanır.

15.1) Genel Kurula katılacak üyeler, Yönetim Kurulunca düzenlenen “Genel Kurul Üyeleri Listesi”ndeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. İmzalanan listeye göre Genel Kurula katılan üyeler sayısı ile toplantı yeter sayısı ve karar sayısı, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekreter tarafından imzalanan bir tutanakla saptanır.

15.2) Genel Kurul, Yönetim kurulu başkanı veya Genel Sekreter ve veya yönetim kurulu üyelerinden biri çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından sonra açılır ve Genel Kurulu yönetmek üzere bir Divan Başkanı, yeteri kadar yazman seçilir.

15.3) Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en az onda biri (1/10) tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen ve mevcut gündem maddeleri ile ilişkili maddelerin gündeme konulması zorunludur.

15.4) Her üyenin Genel Kurul’da bir oy hakkı olup oyunu kendisi kullanmak zorundadır. Üyeler, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem ya da uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

15.5) Genel Kurul’da karar yetersayısı, Genel Kurul’a katılanların salt çoğunluğudur. Ancak, Tüzük değişikliği ile Derneğin dağıtılmasına ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yetersayılar aranır.

15.6) Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler listesi mülki idare amirliğine bildirilir

Olağanüstü Genel Kurul

Madde 16. Olağanüstü Genel Kurul, olağan Genel Kurul gündemi dışındaki zorunlu durumlarda, aşağıda gösterilen başvuru ve kararlar uyarınca Yönetim Kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır.

16.1) Dernek üye sayısının beşte biri (1/5) ‘inin aynı konu için yapacakları yazılı ve imzalı başvuru.

16.2) Yönetim Kurulunun genel konularla ilgili olarak üçte iki (2/3) oy çoğunluğu ile alacağı karar.

16.3) Denetim Kurulunun dernek hesap ve işlemleri ile ilgili olarak oybirliği ile alacağı karar.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı olağan Genel Kurul toplantılarındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır.


Genel Kurulun görev ve yetkileri

Madde 17. Genel Kurul Derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir

17.1)  Dernek organlarının seçilmesi;

17.2) Dernek Tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin Yönetim Kurulu tasarısını görüşüp karara bağlamak;

17.3) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası;

17.4) Yönetim kurulunca hazırlanan bütün görüşlerin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi;

16.5) Yasalara ve Derneğin amaç ve çalışma konularına ilişkin gerekli kararları almak;

16.6)  Yönetim kurulunun hazırladığı tasarı bütçesini görüşüp onaylamak;

16.7) Yönetim Kurulunun onaya sunduğu yönetmelikleri görüşüp karara bağlamak;

16.8) Derneğe taşınmaz alınması ya da satılması konularında Yönetim Kurulu’na yetki vermek;

16.9) Derneğin, amaçlarını gerçekleştirmek üzere uluslararası etkinlikte ya da işbirliğinde bulunması, yurt içinde ve yurt dışında kurulmuş ya da kurulacak federasyonlara üye olarak katılması ya da ayrılması yönünde Yönetim Kurulu önerileri konusunda karar almak.

16.10)  Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarını saptanmak;

16.11) Derneğin dağılmasına ve malvarlığının dağıtılmasına karar vermek.

16.12) Derneğin vakıf kurmasına karar vermek;

16.13) Yasalarda ya da Dernek Tüzüğünde Genel Kurulda yapılması belirtilen görevleri yerine getirmek.

 Yönetim Kurulu

Madde 17. Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim Kurulu’nun oluşum biçimi ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

17.1) Yönetim Kurulu Genel Kurulca seçilmiş beş (5)  asıl üye ile beş (5)  yedek üyeden oluşur.

17.2) Yedek üyeler, aldıkları oy sırasına göre, boşalan asıl üyeliklerin yerlerini alırlar. Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısının altına düşerse yeniden seçim için, kalan Yönetim Kurulu üyeleri ya da Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Genel Kurul toplantıya çağrılır.

Çağrı yapılmazsa Dernek üyelerinden birisinin istemi üzerine yetkili Sulh Hukuk Hakimi,    üç Dernek üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

17.3) Yönetim Kurulu, seçildiği Genel Kurul toplantısından başlamak üzere iki yıl süre ile görev yapar.

17.4) Yönetim Kurulu, seçilmesinden sonraki bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Sayman seçer. Yönetim Kurulunun diğer üyeleri saptanacak konu ve görevlere göre görevlendirilirler.

17.5) Bir üye birbirini takip eden iki dönem Dernek Başkanı seçilebilir; üç dönem Dernek Başkanı seçilemez.

17.6) Bir üye birbirini takip eden iki dönem Dernek Genel Sekreteri seçilebilir; üç dönem Dernek Genel Sekreteri seçilemez.

17.7) Yönetim Kurulu, tüm üyelerinin haber edilmesi koşuluyla her zaman toplantı yapabilir.

17.8) Yönetim Kurulu üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır ve kararlar toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Madde 18.  Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

18.1) Yasaların hükümlerini uygulamak ve Tüzük hükümleri ile amaç ve çalışma konularını gerçekleştirmek; Genel Kurul kararlarını uygulamak.

18.2) Geçen çalışma dönemi sorumlusu Yönetim Kurulundan, görevi ve bilanço gereği malvarlığını teslim almak.

18.3) Genel Kurul toplantılarında alınan kararları üyelere ve ilgili yerlere duyurmak.

18.4) Derneği Başkanı aracılığı ile temsil etmek ya da gerektiğinde diğer kurul üyelerine yetki vermek.

18.5) Derneğin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda görev yapacak çalışma grupları kurmak ve raporları konusunda karar almak.

18.6) Gerekli görülen yerlerde temsilciliklerin açılmasını sağlamak ya da platformların oluşturulması için karar vermek.

18.7) İktisadi işletme ve şirketlerin kurulmasına ya da kurulmuş olanlara ortak olmak için karar vermek.

18.8)  Düzenlenecek bir önceki yıla ait Dernek Beyannamesi’ni her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek.

18.9)  Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak.

18.10) Her faaliyet yılı sonunda Genel Kurula sunulmak üzere geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak.

18.11) Genel Kurula sunulmak üzere gelecek çalışma dönemi tasarı bütçesini hazırlamak.

18.12) Dernek Tüzüğü ile yönetmeliklerinin hazırlanması ya da değiştirilmesine ilişkin çalışmalar yapıp gereken tasarıları Genel Kurulun onayına sunmak.  

İç Denetim

Madde 19. Dernek her türlü denetime açık olduğu gibi Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu, yapılan ya da yapılamayan çalışmaları ve uygulamaları, iç kontrol sisteminin bütünlüğünü göz önünde bulundurarak işlevlerin etkinliği ve verimliliği, mali raporlama sisteminin güvenirliliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk açısından inceler, değerlendirir ve denetim sonuçları yetkisine giren organlar tarafından gereken kararlar alınmak suretiyle iç denetimin gerekleri yerine getirilir.

Gerekirse bağımsız denetim kuruluşlarına iç denetim yaptırılabilir.

Denetim Kurulu,  Görev ve Yetkileri

Madde 20. Derneğin yetkili denetim organı bulunan Denetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur.  Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka nedenlerden dolayı boşalma olduğu taktirde Genel Kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması zorunludur.

Denetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

20.1) Derneğin Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda etkinlik gösterip göstermediğini araştırmak ve incelemek;

20.2) Derneğin bütçe, hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgelerinin yasalar ile Dernek Tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını araştırmak ve incelemek;

20.3) Denetim Kurulu yukarıda belirtilen inceleme ve araştırmalarını, bir yılı geçmeyen aralıklarla toplanarak yapar ve denetim sonuçlarını birer raporla Yönetim Kurulu ile toplandığında Genel Kurula sunar;

20.4)  Denetim Kurulu, gerektiğinde Genel Kurulu toplantıya çağırır.

 

Etik Kurulu, Görev ve Yetkileri

Madde 21. Etik Kurulu, Tıbbi Mikoloji alanında, çalışmış olan veya Tıbbi Mikoloji ve/ya Mantar Hastalıkları ile ilgili bir görevde bulunan;  Genel Kurulca gizli oyla iki yıl için seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Etik Kurulu, seçilmesinden sonraki bir hafta içinde düzenleyeceği ilk toplantısında bir Başkan ve bir Sekreter seçer. Gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Etik Kurulu toplantısında kararlar salt çoğunlukla alınır.

Etik Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

21.1) Yönetim Kurulu’nca iletilen meslek onuruyla ilgili konuları ele alır.

21.2) Yönetim Kurulu’nca istenen üyelerin üyelikten çıkarılmalarına ilişkin görüşlerini Yönetim Kurulu’na bildirir.

21.3 ) Üyeler arasındaki ilişkilerde, çalışma ve yayınlarda etik kurallara uyulması konusunda çalışmalar yapmak, bu konuda her türlü önlemi almak ve öneriler getirmek.

21.4) Yönetim Kurulunca iletilen şikayetleri ve dosyaları, Dernek Tüzüğü ve ilgili yasa, yönetmelik ve yönergeler çerçevesinde usul ve esas bakımından değerlendirmek, dosya içeriği konusunda rapor yazmak ve yaptırım önerilerinde bulunmak.

21.5) Yönetim Kurulunca gönderilen dosyalar üzerinde verilen süre içinde yetişecek şekilde çalışmalar yapmak ve konuyu karara bağlayarak kurul kararını içeren raporu ve dosyayı tüm içeriğiyle birlikte Yönetim Kurulu’na iade etmek.

Kurullardan Ayrılma

Madde 22. Yönetim, Denetim ve Etik Kurulu üyeleri, özürsüz olarak üst üste üç toplantıya ya da özürlü olsa bile görev süresinin bir yılı içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde kurullardan ayrılmış sayılırlar.

Herhangi bir nedenle Kurulundan ayrılan üyenin yerine ilk sıradaki yedek üye, bir hafta içinde asıl üyeliğe çağrılır.

BÖLÜM  IV:  TEMSİLCİLİKLER VE PLATFORM OLUŞTURMA

Temsilcilikler

Madde 23. Dernek, gerekli görülen yerlerde dernek etkinliklerini yürütmek amacıyla Yönetim Kurulu kararı uyarınca temsilcilikler açabilir. Temsilciliklerin adresi ve etkinlik alanı ile görev ve yetkileri, Dernek Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi ya da kişiler tarafından o yerin mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.


Platform/Federasyon, Oluşturma/ Katılma

Madde 24.  Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer dernekler ya da vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve Yönetim Kurulunun kararı ile mutabık kalınacak protokol hükümleri uyarınca platformlar oluşturabilir veya federasyon oluşturabilir veya var olan platform ve federasyonlara katılabilir.

Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

BÖLÜM  IV:  MALİ HÜKÜMLER

Hesap Dönemi ve Bütçe Uygulaması

Madde 25. Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır. Hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

Derneğin bütçesi, iki hesap dönemi için ayrı ayrı yapılır ve gelir-gider çizelgelerinden oluşur.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde 26.  Derneğin gelir kaynakları aşağıda belirtilmiştir.

26.1) Üye ödentileri: Üyelerden giriş ücreti olarak 20 (yirmi) TL, yıllık ödenti olarak 30 TL alınır.   67 yaşın üzerindeki asıl üyeler, fahri üyeler ve onursal üyeler istedikleri takdirde ödenti verirler.  Üyelik giriş ücreti ve yıllık üye ödenti miktarı Genel Kurul tarafından iki yılda bir yeniden belirlenir.

26.2) Dernekçe düzenlenen kongre, simpozyum, konferans, panel ve kurs gibi bilimsel toplantılardan; Dernek yayınlarından;  Dernek yararına düzenlenen piyango, balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması gibi etkinliklerden sağlanacak gelirler.

26.3)  Derneğin malvarlığından elde edilecek gelirler.

26.4)  İktisadi işletmeler ile ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

26.5)  Yardım Toplama Kanunu hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar.

26.6)  Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile Derneğe yaptığı bağış ve yardımlar.

26.7)  Diğer gelirler.

 

Yardım ve İşbirliği

Madde 27. Dernek, amacını ve bu amaca yönelik çalışma konularını gerçekleştirmek üzere benzer amaçlı derneklerden, vakıflardan, sendikalardan ve meslek kuruluşlarından maddi yardım alabilir ve Genel Kurulca onaylanmak koşuluyla adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunabilir.

Dernek, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütebilir. Bu projelerde kamu kurum ve kuruluşları, proje maliyetlerinin en fazla yüzde ellisi oranında Derneğe ayni ya da nakdi katkı sağlayabilirler.

Gelir ve Giderlerde Usul, Dernek Defterleri

Madde 28.  Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont ya da hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin biçimi, bastırılması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernek tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar, Dernekler Yönetmeliği hükümleri uyarınca düzenlenir ve defterler mülki idare amirliğinde ya da noterde onaylattırılır.
 Derneğin Borçlanma Biçimleri

Madde 29.  Dernek, Genel Kurulun onayı ve Yönetim Kurulunun kararı gereğince, amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesine yönelik olmak ya da mali kaynak sağlama amacı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yaplabilir. Ancak bu borçlanma derneğin gelir kaynakları ile  karşılanamayacak miktarlarda  ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

BÖLÜM  VI:  GENEL HÜKÜMLER

Taşınmaz Mal Edinme

Madde 30. Dernek, Genel Kurullarının yetki vermesi üzerine Yönetim Kurulu kararıyla taşınmaz mal satın alabilir, taşınmaz malları üzerinde ayni hak tesis edebilir ya da taşınmaz mallarını satabilir. Yönetim Kurulu, edinilen taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorunluluğundadır.


İktisadi İşletmeler

Madde 31.  Derneğin amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Dernek iktisadi işletmeleri kurulabilir.

Dernek Yönetim Kurulu tarafından kabul edilecek Dernek iktisadi işletmesi statüsünde Derneğin kuruluşuna ilişkin bilgiler, Derneğin amaç ve hizmet konuları ile vergi bağışıklığı konusu, işletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, işletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, mali işlemler, işletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Dernek iktisadi işletmeleri, Ticaret Sicili Tüzüğü hükümleri uyarınca tescil edilirler ve tescil tarihinden başlamak üzere yürürlüğe girerler.
Tüzük Değişikliği

Madde 32. Dernek Tüzüğü, Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katıldığı toplantıda ya da çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci toplantıya katılan üyelerin, 2/3 çoğunluk oyu ile değiştirilebilir. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması zorunludur.

Değişiklik önerileri en az (7) gün önceden Genel Kurul Üyelerine duyurulmadıkça Genel Kurulda görüşme yapılamaz. Genel kurulda tüzük değişikliği açık oylama ile yapılır.

Derneğin Dağılması

Madde 33. Dernek özellikle dağıtılma için çağrılmış bulunan Genel Kurulda, Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az (2/3)’ünün hazır bulunacağı toplantıya katılan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile dağıtılabilir.

İlk toplantıda (2/3) çoğunluk hazır bulunamadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri toplantıya çağrılır. Ancak ikinci toplantıya Yönetim ve Denetim Kurulu asıl üyelerinin en az iki katı kadar üyenin katılması ve dağıtılma kararının, hazır bulunan üyelerin (2/3) oy çoğunluğu ile alınması zorunludur. Genel kurulda fesih kararı açık oylama yapılarak alınır.

Derneğin dağıtılması, Yönetim Kurulu tarafından (5) gün içinde yörenin mülki idare amirliğine bildirilir.

Dağıtılma, Dağıtma Kurulu olarak Yönetim Kurulu tarafından yapılır ve dağıtma bilançosu gereği çıkacak malvarlığı benzer amaçlı bir derneğe ya da vakfa devredilir.


Hüküm Eksikliği

Madde 34. Dernek Tüzüğünde hüküm eksikliğinin bulunması halinde Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu ile Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

Yönetmelikler

Madde 35. Dernek Tüzüğü hükümleri Yönetim Kurulunun hazırlayacağı ve gerek gördüğünde Genel Kurulun onaylayacağı yönetmelikler hükümleri ile birlikte uygulanır.

Geçici Madde 1) İlk genel kurulda dernek yönetim organları oluşturulana kadar, Derneği temsil edecek ve Dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.

Adı Soyadı Görevi
Zekiye Emel Tümbay Başkan
Süleyha Hilmioğlu Polat Sekreter
Ramazan İnci Sayman
Ayşe Semra Kuştimur Üye
Mehmet Macit İlkit Üye

 

 

 

 

 

Derneğin kurucu üyeleri aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır.;

1. Zekiye Emel Tümbay ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi -Emekli)

2. Ramazan İnci ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )

3. Ayşe Semra Kuştimur ( Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi )

4. Fatma Yıldız Yeğenoğlu (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi )

5. Duygu Fındık  (Selçuk  Üniversitesi Tıp Fakültesi )

6. Sevtap Arıkan-Akdağlı ( Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi)

7. Mehmet Macit İlkit (Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi )

8. Süleyha Hilmioğlu- Polat   ( Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi )

Bu tüzük 35 (otuzbeş) madde ve 1 (bir) geçici maddeden ibarettir.